Rešenje o imenovanju direktora JP „Vodovod i kanalizacija“ Grocka

0

Skupština gradske opštine Grocka, na sednici održanoj dana  11. aprila 2016.godine, na osnovu člana 21. stav 2. člana 22. stav 5., člana 30.,31.i 32.  Zakona o javnim preduzećima   („Sl.glasnik RS“ br.119/2012,116/2013-autentično tumačenje i 44/2014-dr.zakon), člana 41. tačka 8. Statuta gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“ br.42/08,17/10,59/11, 36/13 i 80/14) i  člana 34.  Statuta JP „ VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA  donela je

 

R  E  Š  E  Nj  E

O  IMENOVANjU   DIREKTORA

JP  „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA

 

 

                I/  IMENUJE SE  direktor JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA i to:

 

             –  ĐORĐE JEVTIĆ , dipl. ecc. iz Umčara, na period od četiri godine.

 

                  II/ Rešenje stupa na snagu danom donošenja i konačno je.

 

III/  Rešenje objaviti u „ Službenom glasniku RS “, „Službenom listu grada Beograda“ i na internet stranici gradske opštine Grocka.

 

 

 O b r a z l o ž e nj e

   Odredbama  člana 21. stav 2., člana 22. stav 5.  Zakona o javnim preduzećima   („Sl.glasnik RS“ br.119/2012, 116/2013-autentično tumačenje i 44/2014-dr.zakon), člana 41. tačka 8 Statuta gradske opštine Grocka (Sl. list grada Beograda“ br.42/08,17/10,59/11,36/13 i 80/14) i  člana 34. Statuta JP  „VODOVOD I KANALIZACIJA“  GROCKA,  propisano je da se direktor Javnog preduzeća imenuje na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Na sednici Skupštine GO Grocka održane dana 29.02.2016. godine doneta je Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA“ broj: 111-1  i Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA, broj: 111-2.

Oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA objavljen je   u dnevnom listu „Danas“, dana 04.03.2016. god,   u „Službenom glasniku RS“, br: 22/2016 godine , dana  04.03.2015. godine, i na internet portalu gradske opštine Grocka. Prijava po konkursu završena je  19.03. 2016. godine.

Komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća  čiji je osnivač gradska opština Grocka , na osnovu sprovedenog Javnog konkursa utvrdila je da se na konkurs blagovremeno prijavio jedan kandidat.

Komisija je razmatrala dospelu prijavu , sprovela izborni postupak i nakon obavljenog usmenog razgovora sa kandidatom sačinila Listu za imenovanje direktora  i dostavila  Veću gradske opštine Grocka na razmatranje.

Imajući u vidu sve napred navedeno  Veće  GO Grocka   utvrdilo je Predlog Rešenja o imenovanju direktora JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA , pa stoga predlaže odbornicima Skupštine GO Grocka donošenje Rešenja kao u dispozitivu.

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

                                                                                    

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka