PONIŠTAVANjE ODLUKE O  OGLAŠAVANjU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Veće gradske opštine Grocka na sednici održanoj dana 17. juna 2019. godine, na osnovu   člana 110.  Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“,br.21/2016,113/2017,113/2017-dr.zakon i 95/2018), člana 64. Statuta gradske opštine Grocka („Sl.list grada Beograda“br.42/2008,17/2010,59/2011,36/2013 i 80/2014) i člana 5.  Poslovnika o radu Veća GO Grocka br.110-4 od 01.07.2010.god. i br.110-1 od 02.12.2014.godine donosi

O  D  L  U  K  U

 O PONIŠTAVANjU ODLUKE O  OGLAŠAVANjU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE POLOŽAJA ZAMENIKA NAČELNIKA UPRAVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

 I/  Poništava se Odluka Veća gradske opštine Grocka o oglašavanju javnog konkursa za popunjavanje položaja iz  grupe II  – zamenika načelnika Uprave gradske opštine Grocka broj: 111-4 od 24. aprila 2019. godine iz formalnih razloga.

II/ Ovom Odlukom poništava se Javni konkurs za popunjavanje položaja zamenika načelnika uprave gradske opštine Grocka, objavljen na internet stranici gradske opštine Grocka  www.grocka.rs  i u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i obaveštenje o javnom konkursu objavljenom u dnevnom listu  „INFORMER“ od 26. aprila 2019. godine, čime se smatra da javni konkurs za popunjavanje položaja iz grupe II  , nije uspeo.

III/ O neuspehu javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika uprave gradske opštine Grocka obaveštavaju se svi prijavljeni kandidati. 

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka