OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA

0

Skupština gradske opštine Grocka, na osnovu člana 25. člana 36. stav 3. člana 37. i 39. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016), člana 41. tačka 2. Statuta gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“, br. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 i 68/20), člana 30. Statuta JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“GROCKA broj:704/1/1 od 27.04.2017.godine i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA, br. 111-60 od 18. septembra 2020. godine, objavljuje:

OGLAS O JAVNOM KONKURSU ZA DIREKTORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA.

PODACI O JAVNOM PREDUZEĆU:
Preduzeće posluje pod poslovnim imenom: Javno preduzeće „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA.
Skraćeno poslovno ime glasi: JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA
Sedište preduzeća je u Grockoj, Petra Drapšina br.21.
PIB: 103222777
Matični broj: 17536320
Pretežna šifra delatnosti je – 36.00- skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode.

JAVNI KONKURS SE SPROVODI ZA RADNO MESTO:
Direktor Javnog preduzeća „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA na period od četiri godine.

USLOVI ZA IZBOR DIREKTORA:
1. da je punoletan i poslovno sposoban;
2. da ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim studijima u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijima u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijima specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama;
3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje iz tačke 2;
4. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća;
5. da poznaje oblast korporativnog upravljanja;
6. da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
7. da nije član organa političke stranke odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
8. da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
9. da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela i to:
1. obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi;
2. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi;
3. obavezno lečenje narkomana;
4. obavezno lečenje alkoholičara;
5. zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

MESTO RADA: GROCKA, ul. Petra Drapšina br.21.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine kandidata za imenovanje direktora javnog preduzeća ocenjuju se uvidom u podatke iz prijave i dokaze podnete uz prijavu na javni konkurs, pisanom i usmenom proverom, odnosno na drugi odgovarajući način shodno potrebama rada javnog preduzeća, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća. („Sl. glasnik RS“, br. 65/16).

Uz prijavu sa biografijom kandidat podnosi:
1. dokaz da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
2. diploma o stečanom visokom obrazovanju;
3. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo (potvrde ili drugi akti kojima se dokazuje najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima na kojima se zahteva visoko obrazovanje);
4. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovanjem javnog preduzeća (potvrde ili drugi akti kojima se dokazuje da lice ima najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima preduzeća);
5. isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova;
6. izjava data pod krivičnom i materijalnom podgovornošću da nije član organa političke stranke odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke;
7. uverenje nadležnog organa da da lice nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
8. uverenje nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa
zakonom kojim se uređuju krivična dela i to: – obavezno psihijatrijsko lečenje
i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi; – obavezno psihijatrijsko lečenje na
slobodi; obavezno lečenje narkomana; – obavezno lečenje alkoholičara; –
zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti.

Svi dokazi prilažu se u originali ili u fotokopiji koja je overena u skladu sa zakonom.

Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu pribaviće Komisija shodno članu 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“,br.18/2016).

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE:
Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom konkursu u „Službenom glasniku RS“. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

PODACI O LICU ZADUŽENOM ZA DAVANjE OBAVEŠTENjA O JAVNOM KONKURSU:
Prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova podnosi se u zapečaćenoj koverti Komisiji za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač gradska opština Grocka, preko pisarnice Uprave gradske opštine Grocka, ili putem pošte na adresu Bulevar oslobođenja br. 39 Grocka, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor direktora JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA.
Svi dokazi se prilažu u originalu ili overenoj fotokopiji.
Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija za sprovođenje javnog konkursa odbaciće Rešenjem.
Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu za izbor direktora je Mirjana Nikolić, dipl. pravnik, telefon 011/8501-312, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova.
Oglas o javnom konkursu objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“ najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici gradske opštine Grocka.

Oglas o javnom konkursu objavljen je u „ Sl. glasniku RS“ br. 120/2020 od 02.oktobra 2020. godine.

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Share.

Leave A Reply

© 2020 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka