Odluka o načinu finansiranja programa i projekata udruženja iz budžeta GO Grocka

0

Na osnovu člana 13. Odluke o načinu  finansiranja programa i projekata udruženja iz  budžeta gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“, broj 40/15), zapisnika i predloga Komisije za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja iz budžeta gradske opštine Grocka od 10.03.2016. godine, predsednik gradske opštine Grocka donosi

O D L U K U

 

ODOBRAVA SE finansiranje i sufinansiranje sledećih programa i projekata prispelih na Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata  udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka za 2016. godinu, od 10.03.2016. godine, broj: 112-17 i to:

  1. ROMSKI CENTAR „MESEM ROM“ – program pomoći Romima za obeležavanje verskog praznika Bibijake iznos od 50.000,00 dinara
  2. UDRUŽENjE ODGAJIVAČA GOLUBOVA PISMONOŠA, VINČA – iznos od 30.000,00 dinara
  3. SUBNOR GROCKA – iznos od 20.000,00 dinara
  4. UG „MLADI ZA KALUĐERICU“- iznos od 150.000,00 dinara
  5. UDRUŽENjE „PRIJATELjI DECE OPŠTINE GROCKA“ – iznos od 50.000,00 dinara
  6. ODRED IZVIĐAČA „GROCKA“ – iznos od 58.205,00 dinara
  7. KUD „STEVAN ŠTRBAC“ VRČIN – za program „Od školice folklora do Prvog ansambla“ iznos od 100.000,00 dinara
  8. KUD „STEVAN ŠTRBAC“ VRČIN – za manifestaciju „Kreni kolo“ iznos od 100.000,00 dinara
  9. ROMSKI CENTAR „MESEM ROM“ – za program pomoći ugroženim porodicama iznos od 50.000,00 dinara

 

O realizaciji ove Odluke staraće se Odeljenje za finansije, privredu i društvene delatnosti Uprave GO Grocka.

O b r a z l o ž e nj e

  Odlukom o načinu  finansiranja programa i projekata udruženja iz  budžeta gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“, broj 40/15), uređeni su kriterijumi, uslovi, obim, način i postupak finansiranja i sufinansiranja udruženja, kao i druga pitanja od značaja za finansiranje.

Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekta  udruženja na teritoriji Gradske opštine Grocka je razmotrila prispele prijave na Javni konkurs raspisan dana 10.03.2016. godine i prema kriterijumima za ocenjivanje programa i projekata utvrđenih u članu 10. Odluke o načinu finansiranja programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka, ocenila svaki program i projekat prispeo na konkurs, te izvršila rangiranje istih i predložila predsedniku GO Grocka da opredeli sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata, a u skladu sa Odlukom o budžetu gradske opštine Grocka za 2016. godinu („Sl. list grada Beograda, br. 104/14, 40/15 i 66/15 ).

Na osnovu navedenog, primenom člana 13. Odluke o načinu finansiranja programa i projekata udruženja  iz budžeta Gradske opštine Grocka („Sl. list grada Beograda“, broj 40/15), odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Protiv ove Odluke, učesnici javnog konkursa imaju pravo da Veću Gradske opštine Grocka podnesu prigovor u roku od 8 dana od dana prijema Odluke.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka