Obaveštenje za podnosioce izbornih lista

0

OBAVEŠTENjE

 

 OBAVEŠTAVAJU SE PODNOSIOCI IZBORNIH LISTA KOALICIJA POLITIČKIH STRANAKA I PODNOSIOCI IZBORNIH  LISTA GRUPA GRAĐANA DA SU PRILIKOM PODNOŠENjA IZBORNE LISTE U OBAVEZI DA, AKTOM ODNOSNO SPORAZUMOM O OSNIVANjU GRUPE GRAĐANA ILI  KOALICIONIM SPORAZUMOM , ODREDE LICE KOJE ĆE BITI ODGOVORNO ZA FINANSIJSKO POSLOVANjE, PODNOŠENjE IZVEŠTAJA, VOĐENjE KNjIGA I KONTAKT SA AGENCIJOM ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, UZ OBAVEZNO NAVOĐENjE LIČNIH PODATAKA TOG LICA (JMBG, ADRESA STANOVANjA), A SVE U SKLADU SA ODREDBAMA ČLANA 31. STAV 2. I 3. ZAKONA O FINANSIRANjU POLITIČKIH AKTIVNOSTI.

          IZBORNA KOMISIJA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Share.

Leave A Reply

© 2023 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka