Упис чињенице смрти у матичне књиге на основу извода иностраних органа

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:
– Захтев у слободној форми
– Извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
– Извод из матичне књиге рођених
– Извод из матичне књиге венчаних
– Уверење о држављанству
– Уверење о настањењу (издаје ГСУП Београд, Љермонтовљева 12а)
– По потреби, и друга документа
– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.

Место предаје документације: шалтери
Место решавања предмета: канцеларија матичне службе

Уплаћује се административна такса у износу од 320 динара.
Број рачуна: 840-742221843-57
Позив на број: 62-012

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30
Телефон за информације: 8501-312 лок 295

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка