Извод из матичне књиге умрлих

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација:
– Захтев за издавање
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: канцеларија матичне службе

Напомена везана за документацију:
Пожељно је уписати место смрти – матично подручје (Винча, Гроцка, Ритопек), а за лица преминула пре 1946. уписати и цркву где је обављено опело.

Извод из матичне књиге умрлих се може издати и на међународном обрасцу, за употребу у иностранству, и тада је потребно заокружити ту опцију на захтеву за издавање.

Републичка административна такса: 440 дин. (за домаћи извод)
Републичка административна такса 740 дин. (на међународном обрасцу)
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012

Наведена такса важи за први извод. За сваку следећу копију плаћа се 120 дин.

За прву копију међународног извода плаћа се 740 дин, а за сваку следећу копију плаћа се 420 дин.

Административна такса се не плаћа за следеће намене:
– За упис у школу и факултет
– За потребе војне евиденције
– За заснивање радног односа
– За остваривање права из социјалне заштите
– За остваривање права из здравствене заштите
– За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

Радно време са странкама: радним даном 07:30-15:30

Телефон за информације: 8501-312 лок 295

Напомена:
Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама Општине Гроцка и осталих градских општина на територији Републике Србије уколико су подаци унети у електронску евиденцију.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка