Одељење за општу управу и имовинско-правне послове

 

Одељење за општу управу и имовинско-правне послове врши послове:
који се односе на унапређење организације рада Општинске управе и послове аутоматске обраде података;
вођење бирачких спискова грађана и стручно-техничке послове на спровођењу избора и других облика изјашњавања грађана;
послове око пописа становништва;
послове пописа и процене заоставштине умрлих лица по налогу суда;
послове пријемних канцеларија, писарнице, архиве, овере потписа, преписа и рукописа, издавање радних књижица и друге послове из ове области.

Одељење може део послова из области опште управе да организује преко месних канцеларија.

Месне канцеларије врше послове који се односе на оверу преписа, потписа и рукописа, вршење послова пријемнеканцеларије, као и друге послове које им из своје надлежности повери Управа општине.

Одељење врши и послове:
који се односе на заштиту,очување, и евиденцију непокретности на којој је носилац права управљања и коришћења Општина;
управно-правне послове експропријације, национализације и арондацијенепокретности;
послове утврђивања престанка права коришћења и поништаја правоснажних решења о изузимању земљишта;
управно-правне послове утврђивања права коришћења на земљишту;
обавља административно-правне и геодетско-техничке послове у поступку враћања земљишта;
стручне послове на откупу станова, располагања непокретностима (отуђење и прибављање у државну својину, давање на коришћење односно у закуп и стављање хипотеке), геодетске послове за потребе општине и друге управне, вануправне и стручне послове у складу са законом и другим прописима, припрема предлоге за давање у закуп односно отуђење грађевинско земљиште у јавној својини у складу са законом, као и друге послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа.

 

Начелник одељења за општу управу и имовинско-правне послове

 

© 2022 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка