Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2018. годину

0

петак, 30. јун 2017.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2018. годину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2018. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. и 2019. годину (у даљем тексту: комисија), расписује јавни позив којим обавештава:
– образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
– високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
–  правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства
да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2018. годину, до 31. октобра 2017. године. 

Потребна документација
1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од одговорног лица;
2) Акт о оснивању установе односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова у Секретаријату за привреду Градске управе Града Београда, Београд, Улица краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1710 или са интернет-презентације Града Београда www.beograd.rs. Додатне информације се могу добити на телефон број 011/7157-341 и 7157-389.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом подноси се непосредно на писарници Градске управе Града Београда или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину” за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. и 2019. годину, на адресу: Секретаријат за привреду Градске управе Града Београда, Београд, Улица краљице Марије број 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особе за све информације у вези са овим јавним позивом су: Драгана Степановић, телефон: 7157-341 и Душан Марчетић, телефон: 7157-389 или лично у просторијама Секретаријата за привреду Градске управе Града Београда, Београд, Улица Краљице Марије број 1/XVII, канцеларија 1710.

Овај јавни позив објављен је и на огласним таблама градских општина и огласним таблама месних канцеларија.

Захтев за остваривање бесплатног коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Београда за 2018. годину

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка