Финансијски подстицаји

Фонд за развој републике Србије Кнез Михаилова 14 11000 Београд www.fondzarazvoj.gov.rs

 

 Микрокредити
За самозапошљавање
Право на коришћење ових средстава имаће предузећа и предузетници на подручју Србије, односно физичка лица регистрована као незапослена код Националне службе за запошљавање, запослени који су утврђени као вишак под условом да средства исплаћена на име отпремнине уложе у сопствени бизнис, као и иноватори.

Кредити Фонда се не могу користити за:

 • Програме примарне пољопривредне производње;
 • Кредитирање инфраструктуре;
 • Кредитирање трговине;
 • Кредитирање куповине возила за обављање такси услуга;
 • Програме чија предрачунска вредност улагања прелази динарску противвредност 30.000,00 €.

Услови кредитирања:

 • Износ кредита од 8.000,00 до 30.000,00 € у динарској противвредности;
 • Каматна стопа 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле;
 • Рок отплате од 3 до 5 година, са периодом почека до 12 месеци;
 • Тромесечна отплата кредита;

Инструменти обезбеђење кредита:

 • хипотека првог реда на непокретностима или земљишту, у приватном власништву, у односу 1:1 вредности одобреног микрокредита и соло менице корисника кредита или
 • уговорно јемство (или приступање дугу) правног лица за корисника кредита, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца и соло менице корисника кредита.
 Програм финансирања обртног капитала
Фонд за осигурање и финансирање спољнотрговинских послова СМЕЦА ((Сербиа анд Монтенегро Еxпорт Цредит Агенцy) извозним предузећима нуди краткорочне кредите за финансирање обртног капитала по основу потписаних извозних уговора.

Предмет финансирања
Средства кредита се могу користити искључиво за финансирање трошкова репро материјала, радне снаге и општих трошкова. Накнадно финансирање трошкова рада и општих трошкова није могуће. Потребно је да предузећа имају потписане извозне уговоре.

Рок финансирања: Максимум 360 дана

Износ кредита: Минимум: ЕУР 50.000 , Максимум: ЕУР 1.000.000

Начин финансирања:
Фонд одобрава кредите у сарадњи са пословним банкама које су приступиле Пројекту финансијске подршке извозу. Фонд депонује новчана средства код банке ради даљег одобравања кредита у корист извозних предузећа, а Уговор о кредиту потписује пословна банка и извозно предузеће.

Обезбеђење:
Кредит се обезбеђује уобичајеним видовима обезбеђења – хипотеком првог реда на непокретностима, заложним правом првог реда на покретним стварима, меницама, компанијским гаранцијама, итд.

Камата:
На део средстава које обезбеди Фонд каматна стопа износи ЛИБОР +0,5%. Поред камате, корисник кредита плаћа и премију за ризик у висини 3-5%. Приликом одобравања првог кредита клијенту ова премија износи 5%. Уколико клијент отплати кредит у складу са уговореним роковима, приликом одобравања другог кредита премија ће износити 4%. Премија за ризик у висини од 3% ће бити одорена клијентима који су уредно отплатили два одобрена кредита. За покриће административних трошкова банка зарачунава маxимум 1% у зависности од висине одобреног кредита. На део средстава које обезбеди банка зарачунава се каматна стопа у складу са пословном политиком банке.

Осигурање:
С обзиром да се кредити одобравају искључиво за реализацију извозних уговора, Фонд проверава бонитет ино-купаца и осигурава извозна потраживања на основу посебног уговора са корисником кредита.

Списак банака са којима је потписан уговор о заједничком финансирању:

 • Делта банка
 • ПроЦредит банка
 • Комерцијална банка
 • Меридиан банка
 • Привредна банка
 • ЛХБ банка
 • Металс банка
 • Социете Генерале банка

Процедура одобравања кредита
Захтев за одобрење кредита за обртни капитал и упућује пословној банци уз следећу документацију:

 • Уговоре о извозу, валидне за период од минимум једне године.
 • Биланс стања за претходне две године и пројектовани за текућу и/или наредну годину.
 • Биланс успеха за претходне две године и пројектовани за текућу и/или наредну годину.
 • Готовински ток за претходне две године и пројектовани за текућу и/или наредну годину.
 • Писма препоруке од два главна купца и два главна добављача (приликом првог подношења захтева).
 • Писмо којим предузеће овлашћује Фонд да може контактирати њену банку, купце и добављаче како би добила финансијске и комерцијалне информације о предузећу.
 • Доказ о измиреним обавезама по основу доприноса за запослене и пореским обавезама.
 • Судско решење о регистрацији предузећа.

Копија захтева са наведеном документацијом се доставља и Фонду.

 Кредитна подршка за почетнике
Програм кредитне подршке за почетнике
Право на коришћење ових средстава имају предузетници и правна лица на подручју Србије.

 • Предузетници и правна лица – почетници у обављању разних занатских, производних и услижних делатности;
 • Правна и физичка лица – иноватори, они који су прошли и верификовани кроз такмичење за избор најбоље технолошке иновације у Србији

Кредити Фонда се не могу користити за:

 • Програме примарне пољопривредне производње;
 • Кредитирање инфраструктуре;
 • Кредитирање трговине;
 • Кредитирање куповине возила за обављање такси услуга;
 • Програме чија предрачунска вредност улагања прелази динарску противвредност 30.000,00 €.

Кредитирање програма:
Програм обухвата финансирање почетног бизниса кроз кредитирање програма предузетника и правних лица.

 • Намена кредита:
 • Набавка основних средстава;
 • Куповина пословног простора;
 • Делом обезбеђење трајних обртних средстава.

Предност у коришћењу кредита имаће лица старости до 35 година живота.
Критеријуми за одобравање је оцена пословних идеја и планова потенцијалних корисника.

Кредитирање предузетника:

Подносиоци захтева за кредит су незапослена лица са пословним идејама.
Услови под којима се одобрава кредит:

 • Износ кредита од 2.500,00 до 10.000,00 € у динарској противвредности;
 • Каматна стопа 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле;
 • Рок отплате до 3 године, са периодом почека до 12 месеци;
 • Тромесечна отплата кредита;

Инструменти обезбеђење кредита:

 • Меница потписана од стране два кредитно способна жиранта за износ динарске противвредности до 5.000,00 € или
 • хипотека првог реда на непокретностима или земљишту, у приватном власништву, у односу 1:1,5 вредности одобреног кредита или
 • уговорно јемство ( или приступање дугу) правног лица за корисника кредита, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца и
 • сопствене менице корисника кредита.

Кредитирање правних лица:

Подносиоци захтева за кредит су правна лица са дефинисаном пословном идејом која је утврђена у пословном плану.
Услови под којима се одобрава кредит:

 • Износ кредита од 5.000,00 до 30.000,00 € у динарској противвредности;
 • Каматна стопа 1% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле;
 • Рок отплате до 3 године, са периодом почека до 12 месеци;
 • Тромесечна отплата кредита;

Инструменти обезбеђење кредита:

 • хипотека првог реда на непокретностима или земљишту, у приватном власништву, у односу 1:1,5 вредности одобреног кредита, сопствене менице корисника кредита или
 • уговорно јемство ( или приступање дугу) правног лица за корисника кредита, са одговарајућим инструментима обезбеђења јемца и сопствене менице корисника кредита.
© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка