Издавање радне књижице

Одељење: Одељење за општу управу и имовинско правне послове

Потребна документација:
– Попуњен захтев за издавање
– Бланко радна књижица (НЕ попуњавати податке!!!)
– Лична карта на увид
– За стране држављане: пасош на увид и пријава боравка
– Фотокопија доказа о стручној спреми или оригинал на увид

Место набавке обрасца: књижара/папирница

Напомена везана за документацију:
У радну књижицу се искључиво уписују подаци о стручној спреми на основу исправа издатих од образовних инстутуција које имају дозволу за рад Министарства просвете или на основу нострификованих страних диплома.

Место предаје документације: шалтер 3

Место решавања предмета: шалтер 3

Телефон за информације: 011/850 13 12

Напомена:
Обавезно је лично присуство.
Незапослена лица захтев подносе према месту пребивалишта, а запослени према месту запослења.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка