Овера изјаве два сведока

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Писарница

Потребна документација:
– Образац – најмање 2 примерка
– Личне карте сведока
– Доказ о уплаћеној такси

Напомена везана за документацију:
Уколико изјава треба да садржи више текста него што дозвољава простор обрасца, не мора се користити образац.
Једна копија остаје у архиви Општине.

Републичка административна такса: 770 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012

Наведена такса важи за један примерак. За сваки следећи оверени примерак плаћа се по 260 дин.

Место предаје документације: шалтер 3

Место решавања предмета: шалтер 3

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 011/850 13 12

Напомена:
Неопходно је лично присуство сведока. Присуство странке којој се изјава даје није неопходно.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка