Издавање одобрења за постављање привременог објекта

Одељење за грађевинско-урбанистичке и
комунално-стамбене послове
Одсек за комунално-стамбене послове

Издавање одобрења за постављање привременог објекта

Потребна документација:
-Попуњен Захтев за издавање одобрења за постављање привременог објекта
-Решење АПР (матични број и назив радње са тачном адресом)
-Потврда о ПИБ-у
-Картон депонованих потписа или уговор о отварању текућег рачуна
-Фотокопија личне карте
-Уверење од стране Управе јавних прихода о измиреним обавезама
-Приказ свих објеката, предлог њиховог размештаја у размери 1:200 до 1:500, податке о потребама за прикључење на електро, водоводну и канализациону мрежу и фотографски приказ површине на којој се објекат поставља (5 примерака)
-Сагласност надлежних организационих јединица Градске управе Града Београда
-Сагласност организације којој је предметна површина поверена на управљање
-Доказ о плаћеним таксама

Општинска административна такса: 250 дин.
Рачун број: 840-742221843-73
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Место набавке обрасца: Писарница ГО Гроцка или преузмите овде PDF
Место предаје документације: Писарница ГО Гроцка
Место решавања предмета: Одељење за грађевинско-урбанистичке и комунално-стамбене послове Општине Гроцка
Рад са странкама:
– средом од 08.00 до 15.00
– пријем странака код начелника Одељења: сваког радног дана од 10.00-12.00
Телефон за информације: 8501-312 лок. 273
Радно време Инфо пулта: 07.30-15.30

© 2020 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка