Накнадни упис у матичну књигу рођених

Секретаријат за управу Градске управе града Београда

Одсек: Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Гроцка

Потребна документација за упис у МК рођених:

– Захтев за накнадни упис података у матичне књиге
– Извод из матичне књиге рођених за родитеље
– Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
– Уверења о држављанству за родитеље
– Уверење о пребивалиштву за родитеље (издаје ГСУП Београд, Љермонтовљева 12а)
– Копија важеће личне карте за родитеље
– Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета
– Изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здравствене установе)даје се лично пред овим органом
– По потреби и друга документација
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке образаца: канцеларија бр.1
Републичка административна такса: 770 дин.
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 62-012
Место предаје документације: шалтери
Радно време са странкама: радним даном 7:30-15:30

Телефон за информације: 8501-312 лок.295

Напомена:

Документација која се подноси на шалтерима (пријем поднесака)се може поднети сваког радног дана од 7:30 до 15:30.

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка